ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอก'๕๐
ข่าว-กิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันแบดมินตัน? "ศิษย์เอก 2550"

1 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
ประเภทชายเดี่ยว
ชนะเลิศกรกฤต? เหล่าตระกูลผู้ฝึกสอนพงษ์สัน? ผดุงนาม
รองอันดับ 1กันตภณ? หวังเจริญผู้ฝึกสอนวิภาดา? รื่นภาคพจน์
รองอันดับ 2นนทพัทธ์? เทพหัสดิน ณ อยุธยาผู้ฝึกสอนอริยะ? อมาตยกุล
?กิตติภัส? ตียหิรัญวัฒนาผู้ฝึกสอน?จิโรภาส? เลรามัญ
ประเภทหญิงเดี่ยว
ชนะเลิศหทัยชนก? ไล้สวนผู้ฝึกสอนพสิน? ขาวสำอาง
รองอันดับ 1ชลิตา? อัศวชัยพรผู้ฝึกสอนนฤนาท? ช่วยมาก
รองอันดับ 2ณัฐชยา? มีศุขผู้ฝึกสอนพ.ต.มานพ? บุญส่ง
?ธมลวรรณ? สังกะเพทผู้ฝึกสอน?นิพนธ์? อรรถวิโรจน์
2 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
ประเภทชายเดี่ยว
ชนะเลิศเทพรัตน์? คมปรียารัตน์ผู้ฝึกสอนดนุพล? เกียรติเมธี
รองอันดับ 1คุ้มพงศ์? ไตรแสงรุจิระผู้ฝึกสอนจิโรภาส? เลรามัญ
รองอันดับ 2ศิวกร? ก่อซื่อวานิชผู้ฝึกสอนธนาพล? น้อยมาก
?สำคัญสุด? สีหตุลานนท์ผู้ฝึกสอน?สุรพงษ์? ศิริภูล
ประเภทหญิงเดี่ยว
ชนะเลิศศรสวรรค์? สรีดีผู้ฝึกสอนพงษ์สัน? ผดุงนาม
รองอันดับ 1ปาลิตา? อัศวชัยพรผู้ฝึกสอนนฤนาท?? ช่วยมาก
รองอันดับ 2ภัทรนิชา? เด่นเลิศชัยกุลผู้ฝึกสอนนิพนธ์? อรรถวิโรจน์
โฉมปวีณ? วัฒนอัมพรผู้ฝึกสอนสริตา? ชลประเสริฐสุข
3 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
ประเภทชายเดี่ยว
ชนะเลิศฐิติวัฒน์? รุ่งเรืองผู้ฝึกสอนพงษ์สัน? ผดุงนาม
รองอันดับ 1วิริยะ? งามลักษณาผู้ฝึกสอนแวววิสาร์? บำรุงเมือง
รองอันดับ 2เสฎฐวุฒิ? เฟื่องสังข์ผู้ฝึกสอนณัฐกานต์? สิงห์แก้ว
?นฤทธิ์? กิจไพบูลย์ผู้ฝึกสอน??วรีวัฒน์? พลับสิงห์
ประเภทหญิงเดี่ยว
ชนะเลิศณัชชา? แสงโชติผู้ฝึกสอนพสิน? ขาวสำอาง
รองอันดับ 1วรีสา? เอี่ยมรัตนเมธีกุลผู้ฝึกสอนอนันต์? ปิยวรรณวดี
รองอันดับ 2ธนพร? เขียวฉอ้อนผู้ฝึกสอนสุรพงษ์? ศิริภูล
4 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ประเภทชายเดี่ยว
ชนะเลิศทรงวุฒิ? จันทร์คำผู้ฝึกสอนจิรัฐติกร? พรหมสุวรรณ
รองอันดับ 1พอนปะดิด? เพ็งสะกุนผู้ฝึกสอนสีสะเกด? พมมะหาไซ
รองอันดับ 2อิงครัตน์? อภิสุขผู้ฝึกสอนฉลองชัย? คุ้มภัย
?จตุพล? ชัยทองวงศ์วัฒนา?ผู้ฝึกสอน?นฤนาท? ช่วยมาก
ประเภทหญิงเดี่ยว
ชนะเลิศพรรัตน์? ธนวัฒนานุกูลผู้ฝึกสอนจิรัฐติกร? พรหมสุวรรณ
รองอันดับ 1ชิตาภรณ์? ประเทืองสุขพงษ์ผู้ฝึกสอนศรายุ? บรรเทาวงศ์
รองอันดับ 2หทัยรัตน์? มาลัยกรองผู้ฝึกสอนณรงค์? มาลัยกรอง
?กัญภัทร? เมืองเก่า??ผู้ฝึกสอน?พงษ์สันต์? ผดุงนาม

pk เมื่อ 20/01/2007 16:48 · พิมพ์
Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com