ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 26
สัมมนา ฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 26

วันที่ 26-29?พฤษภาคม 2554

ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

-------------------------------------------

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือจาก สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และห้างหุ้นส่วนจำกัดเครื่องกีฬาตรานกแก้ว ได้เล็งเห็นถึงการบูรณาการความรู้และกิจกรรมเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเข้ากับการอบรมกีฬา จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันรุ่นที่ 26 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิธีการสอนกีฬาแบดมินตันที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งปลุกกระแสความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่ครู อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม และเรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอนกีฬาแบดมินตันกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถนำไปถ่ายทอด แนะนำให้แก่นักเรียนและนักกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตัน และมีโอกาสได้เป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต พร้อมทั้งความรู้เรื่องการดูแล และการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ พัฒนาทักษะด้านกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพ ตามลำดับขั้นตอน

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการฝึกสร้างเสริมสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการ

รักษาการบาดเจ็บจากการกีฬา นำไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่ และฝึกสอนแก่นักเรียน นักกีฬา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนได้มีโอกาสนำความรู้ไปฝึกสอน แก่นักเรียนและนักกีฬาแบดมินตัน


วิทยากร

1. ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

1.2 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 . ด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน

2.1 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

2.2 สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. ด้านเทคนิคการประเมินผลการฝึกสอน

3.1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลรายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการฝึกและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

2.โภชนาศาสตร์การกีฬา

3. จิตวิทยาการกีฬา

4. การป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

5. ทักษะกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน

6. ทักษะการกีฬาแบดมินตันขั้นก้าวหน้า

7. ยุทธวิธีการเล่นประเภทเดี่ยว

8. ยุทธวิธีการเล่นประเภทคู่

9. การวางแผนการฝึกและวิเคราะห์การแข่งขัน

9. เทคนิคการฝึกสอนกีฬา

10. การประเมินผลการฝึกสอนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. มีประสบการณ์ หรือมีความสนใจ และต้องการพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตัน หรือเคยเป็นนักกีฬาแบดมินตันของหน่วยงานหรือสโมสร

2. เป็นครู/อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนกีฬาแบดมินตันให้กับนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ

3. มีสมรรถภาพทางกายดี สามารถเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมได้ตลอดโครงการ

4. รับจำนวนจำกัด 40 คนค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องจ่ายค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการจากต้นสังกัดระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม

เนื่องจาก ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ ประสบปัญหาจากอุทกภัย จึงขอเลื่อนการฝึกอบรม
จากเดิมวันที่ 21 ? 24 เมษายน 2554

เลื่อนเป็นวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2554
ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย

2. ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการและทักษะการฝึกสอนกีฬาแบดมินตันเป็นอย่างดียิ่ง

3. ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ด้านการพันผ้า และการดูแลผู้บาดเจ็บจากการแล่นกีฬาแบดมินตัน

4. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิค ทักษะการกีฬาและความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่

ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียนและนักกีฬา


ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำวิธีการการจัดอบรมและการฝึกสอนนี้ไปประยุกต์เพื่อขยายปริมาณ

ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่มีมาตรฐานทั่วประเทศไทย


ติดต่อสอบถามและการสมัคร

สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร.02-4414296-8/101

โทรสาร 02-8893693

หรือที่ คุณอำภา สุจิณโณ

โทร.02-4419231 มือถือ 081 - 8409132

อีเมล์ saasj@mahidol.ac.th

หนังสือเชิญต้นสังกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร


pk เมื่อ 29/03/2011 02:31 · พิมพ์
Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com