ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอก 58
ข่าว-กิจกรรมการแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอก 58
16 - 17 พฤษภาคม 2558?
ณ สนามแบดมินตัน ? ศิริกาญจนา (เขี้ยวลากดิน)??
ถ. กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดและใบสมัคร
http://coach.badmintonthai.com/downloads.php?cat_id=5

สายการแข่งขัน แก้ไข 14 พ.ค. 58
http://coach.badmintonthai.com/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=57&getfile=98


ระเบียบชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก 2558

เพื่อให้การแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับเป้าหมายของการจัดการแข่งขัน ?ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1. ?ระเบียบนี้เรียกว่า ??ระเบียบชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันว่าด้วยการแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก พ.ศ. 2558?
ข้อ 2. ?บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ?กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ?ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดใช้อยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 4. ?ประเภทการแข่งขัน
4.1 รุ่นอายุ 9 ปี (ชายและหญิง ต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2549 ?หรือผู้ที่เกิดหลัง ปี พ.ศ.2549)
4.2 รุ่นอายุ 11 ปี (ชายและหญิง ต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2547 ?หรือผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2547)
4.3 รุ่นอายุ 13 ปี(ชายและหญิง ต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2545 ?หรือผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2545)
ข้อ 5. ?คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
5.1 ต้องเป็นนักกีฬาที่ผ่านการฝึกสอนของผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1-29
และผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 1-3 เท่านั้น
5.2 ต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับการฝึกสอนอย่างต่อเนื่องด้วยตัวผู้ฝึกสอนเอง ? ?
เป็นหลักดังนี้
5.2.1 ?ต้องฝึกซ้อมนักกีฬาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง เพื่อส่งแข่งขันตามอุดมการณ์ คือ ฝึกสอนเองเป็นหลัก (ไม่ใช่การนำนักกีฬาไปให้ผู้อื่นสอน ? รวมทั้งไม่แอบอ้างเอาผลงานของผู้ฝึกสอนอื่นมาแข่งขันในนามของตน ? โดยการฝึกสอนนักกีฬาของตนเองด้วยวิธีที่ได้รับการอบรมมา ?เช่น การปล่อยลูกเอง ?ควบคุมการฝึกซ้อมเอง ?แก้ไขชี้แนะนักกีฬา พัฒนานักกีฬาทั้งความสามารถและระเบียบวินัย ? ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของนักกีฬาซึ่งผู้ฝึกสอนต้องเป็นตัวอย่างด้วย)
5.2.2 การตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬาจะกระทำ 3 ระยะเวลาดังนี้
5.2.3.1 ?ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันจะแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบการฝึกสอนของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันหาก พบว่าไม่ได้ทำการฝึกสอนเองชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันจะตัดสิทธิ์การสมัครเข้าแข่งขันรายการศิษย์เอก 2558
5.2.3.2 ?หากตรวจสอบพบขณะนักกีฬาลงแข่งขันแล้วให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาออกจากการแข่งขันทันที ?เพื่อให้คู่แข่งขันชนะผ่านและสามารถลงแข่งขันในรอบต่อไปได้
5.2.3.3 ?หากพบเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วให้ตัดสิทธิ์ในตำแหน่งและรางวัลที่จะได้รับสำหรับนักกีฬา ?ส่วนผู้ฝึกสอนให้ตัดสิทธิ์การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการศิษย์เอกของปีถัดไปและไม่นำผลมาใช้คิดคะแนนตามข้อ 10.6
5.3 ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยได้รับตำแหน่งที่ 1-3 (ในประเภททีม ?เดี่ยว ?คู่และคู่ผสม) ?ของทุกรายการแข่งขัน ยกเว้นนักกีฬาที่ได้ตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2558 ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2558)
ข้อ 6. ?จำนวนผู้เข้าแข่งขันให้ผู้ฝึกสอนของชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามที่ได้แจ้งรายชื่อลงทะเบียนไว้กับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ?โดยส่งได้ประเภทละไม่เกิน ?2 ?คน (รุ่นละ 4 คน คือ ชาย 2 คน และหญิง 2 คน) ?เพื่อใช้สำหรับคิดคะแนนในการพิจารณาผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและผู้ฝึกสอนดีเด่น
ข้อ 7. ?การสมัครเข้าแข่งขัน
7.1 ต้องสมัครเข้าแข่งขันตามแบบฟอร์มของชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันที่กำหนดเท่านั้น ?ซึ่งแบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำเนาหรือพิมพ์ใหม่ได้
7.2 ให้ใช้ผู้ฝึกสอนเป็นชื่อสังกัดของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ?
7.3 ต้องแจ้งสถานที่ ?วัน ?เวลาในการฝึกซ้อม ?นักกีฬาที่ชัดเจน ?และหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกที่สุดเพื่อการติดต่อไปตรวจสอบการฝึกสอนจากคณะกรรมการชมรมฯ ภายหลังการลงทะเบียน
7.4 ส่งใบสมัครไปที่ที่ประธานจัดการแข่งขัน (คุณวินัย ?เสาองค์) ?ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ E-mail : winaikub@yahoo.com, winai.sao@mahidol.ac.th
7.5 นักกีฬาเสียค่าสมัครแข่งขันประเภทละ 300 บาท ?โดยชมรมฯ จะเก็บค่าสมัครจาก ? ? ผู้ฝึกสอนก่อนการแข่งขัน
7.6 นักกีฬาที่มีชื่อในสายการแข่งขันทุกคนจะต้องเสียค่าสมัครยกเว้นได้ขอถอนชื่อออกจากการสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยทำเป็นหนังสือถึงประธานการจัดการแข่งขันก่อนวันจับสายการแข่งขัน (5 พฤษภาคม 2558)?
ข้อ 8. ?วิธีการจัดการแข่งขัน
8.1 ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย และให้แต่ละสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก
8.2 ให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันร่วมกับผู้ชี้ขาดวางผู้แข่งขันที่ส่งโดยผู้ฝึกสอนคนเดียวกันให้อยู่คนละสาย
8.3 ให้ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและให้ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ตำแหน่งที่ 3 ร่วมกัน
ข้อ 9. ?กำหนดการแข่งขันวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2558 ณ สนามแบดมินตัน ? ศิริกาญจนา (เขี้ยวลากดิน)? ถ. กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร?
ข้อ 10. ?หลักเกณฑ์การแข่งขัน
10.1 ? ในวันแรกของการแข่งขันจัดให้มีการประชุมผู้ฝึกสอนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม?
แข่งขันเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง (ถ้ามี) ใน เวลา 8.00 น.
10.2 ? นักกีฬาต้องมาถึงสนามแข่งขันและพร้อมที่จะทำการแข่งขันก่อนล่วงหน้า
เวลาการแข่งขันที่กำหนดไว้ 30 นาที ถ้าสนามว่างคณะกรรมการจัดการ
? ? ? ? ? ? ? ? ?แข่งขันจะเรียกนักกีฬาลงสนามแข่งขันได้ทันที
10.3 ? นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องใส่ชุดนักกีฬาให้สุภาพเรียบร้อย
10.4 ? นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนคนใดที่ประพฤติผิดมารยาทที่ดีของความมีน้ำใจนักกีฬา ? ??
หรือผละออกจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
พิจารณาลงโทษตามสมควร
10.5 ? ?ในการแข่งขันอนุญาตให้เฉพาะผู้ฝึกสอนของชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันเท่านั้น
ที่สามารถเข้าไปฝึกสอนนักกีฬาได้
10.6 ? ?การคิดคะแนนสำหรับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและผู้ฝึกสอนดีเด่นจะคิดจากผลการ
แข่งขันของนักกีฬาที่ผู้ฝึกสอนลงทะเบียนส่งเข้าแข่งขันตามลำดับคะแนนดังนี้
10.6.1 ?ชนะเลิศ 5 คะแนน
10.6.2 ?รองชนะเลิศ 3 คะแนน
10.6.3 ?อันดับที่ 3 1 ? คะแนน
ผู้ฝึกสอนที่มีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะได้ตำแหน่ง ? ?ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม? ?
และผู้ฝึกสอนที่มีคะแนนอันดับรองลงมาจะได้ตำแหน่ง ??ผู้ฝึกสอนดีเด่น?
ข้อ 11. ?ลูกขนไก่ยี่ห้อ นกแก้ว?
ข้อ 12. ?รางวัล
12.1 นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้
?ชนะเลิศ ? ได้รับทุนการศึกษา ?2,000.- บาท ?พร้อมเหรียญรางวัล ? ?
ในการแข่งขันและวุฒิบัตร
?รองชนะเลิศ ?ได้รับทุนการศึกษา ?1,500.- บาท ?พร้อมเหรียญรางวัล
ในการแข่งขันและวุฒิบัตร
?อันดับที่ ?3 ? ได้รับทุนการศึกษา 1,000.- บาท ?พร้อมเหรียญรางวัล
ในการแข่งขันและวุฒิบัตร
12.2 ?ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเงินรางวัล 2,000.- บาท ในแต่ละรุ่นอายุพร้อมถ้วยรางวัล
? ?ของ ฯพณฯ กร ?ทัพพะรังสี อดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ?(WBF) ?
? ?และวุฒิบัตร
12.3 ?ผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 1,500.- บาท ในแต่ละรุ่นอายุพร้อมถ้วยรางวัล
? ?ของ นายชัยศักดิ์ ?ทองเดชศรี ?ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันและวุฒิบัตร
12.4 ? ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันจะมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันสุดท้าย ?สำหรับผู้ฝึกสอนชมรมฯ จะมอบรางวัล ? ถ้วยรางวัลและวุฒิบัตรให้กับผู้ฝึกสอนในวันแรกของการแข่งขันศิษย์เอกในปีถัดไปเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ข้อ 13. ?การประท้วง
13.1 การประท้วงเกี่ยวกับการแข่งขันให้กรรมการชี้ขาดพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
13.2 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาให้ผู้ฝึกสอนยื่นแบบฟอร์มการประท้วงและหลักฐาน ให้กรรมการชี้ขาดพิจารณาและผลการพิจารณาของผู้ชี้ขาดให้ถือเป็นการสิ้นสุด
ข้อ 14. ?ให้ประธานจัดการแข่งขันศิษย์เอก 2558 เป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้

? ?ประกาศ ?ณ ?วันที่ ?1 มีนาคม 2558


(นายชัยศักดิ์ ? ? ทองเดชศรี)
? ? ? ?ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน


pk เมื่อ 07/03/2015 13:00 0คำติ-ชม · 3303 ครั้ง · พิมพ์
ติ-ชม-เสนอแนะ
ยังไม่มีคำเสนอแนะ ติ ชม
เพิ่มคำติชม เสนอแนะ
โปรดล็อกอินจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
ให้คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดล็อกอินก่อนการให้คะแนน.

ไม่มีการให้คะแนน.
Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com