การสร้างศรัทธาของผู้ฝึกสอน
เชียนโดย Drpia เมื่อ 28/03/2010 01:46
การสร้างศรัทธาของผู้ฝึกสอน

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ดร.เปีย

?????????? ??ศรัทธา? หรือ ความเชื่อถือ? ที่นักกีฬามีต่อผู้ฝึกสอน? เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จของนักกีฬา? การทำงานร่วมกันของผู้ฝึกสอน? นักกีฬา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง จะเป็นไปอย่างราบรื่น??

????????????? นักกีฬาจะเชื่อฟังและทุ่มเทการฝึกตามแผนการฝึก? แบบฝึกของผู้ฝึกสอน อย่างชนิดยอมตาย ถวายชีวิตเลยที่เดียว? ใครที่เคยดูภาพยนตร์ ?12 เดนตาย ที่เจมส์ โคเบิล? เป็นผู้แสดงนำคงจะเข้าใจได้ดี? ??เจมส์ ????โคเบิล ?รับบทเป็นเป็นผู้กองที่มีนักโทษเดนตายเป็นทหารในสังกัด? มีเป้าหมายการฝึกเพื่อทำลายกองทัพเยอรมัน? เจมส์? ใช้เทคนิควิธีการหลากหลาย ทั้งพระเดช? พระคุณ? จนทำให้ ทหารทั้ง? 12? คน เชื่อมั่น? ศรัทธา ว่าเขาเป็นผู้นำที่ดี? ทำงานเป็นทีม? รักลูกน้อง? กล้าหาญ ?อดทน? มีหลักการ? มีเป้าหมายในการทำงาน? ทหารทั้ง? 12 คน จึงเชื่อฟัง ทุ่มเทกับการฝึก และทำงานจนไม่เสียดายชีวิต

???????????? การฝึกนักกีฬา ก็เช่นกัน? หากผู้ฝึกสอนไม่สามารถแสดงให้นักกีฬา เชื่อมั่น ไว้เนื้อเชื่อใจ และเชื่อในความสามารถของตนเองได้แล้ว? การฝึกย่อมเกิดปัญหา? ความไม่ราบรื่น ลงรอยกันจะตามมา และความล้มเหลวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน? ศรัทธาในตัวผู้ฝึกสอนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาทั้งทางตรงและทางอ้อม? ?(นภพร ??ทัศนัยนา , 2536) ??ผู้เขียนจึงขอนำเสนอหลักการสร้างศรัทธาในตนเองของผู้ฝึกสอนไว้ ดังนี้

????????????? 1. การแสดงออกอย่างเปิดเผย (Openness)?? ผู้ฝึกสอนต้องไม่แสดงตนเปิดสายลับ? หรือนักสืบ? หรือมีพฤติกรรม ลับ ลวง พราง? พูดและกระทำแบบตรงไปตรงมา? ไม่ซ้อนเร้น

???? ????????2. โปร่งใส? ยุติธรรม (Be Fair)? มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความยุติธรรม? ตัดสินด้วยเหตุผล? ตามกฎ กติกา? ไม่ลำเอียงเข้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด?? ให้ความเสมอภาคกับทุกคน? โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ทุกคนเท่าเทียมกัน

???????????? 3. พูดจากใจ (Speak your feeling )? พูดโดยไม่เสแสร้ง ?ปากกับใจต้องตรงกัน? รู้สึกอย่างไรถ่ายทอดออกมาอย่างนั้น

????????????? 4. พูดความจริง (Tell the ?truth )? พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์? ความจริง ไม่โกหก มดเท็จ? หลอกลวง

????????????? 5. มีความ คงเส้นคงวา (Show consistency) แสดงพฤติกรรมที่เสมอต้นเสมอปลาย? คงเส้นคงว่าไม่เปลี่ยนแปลง? หรืออีกนัยหนึ่งคือ มีความสม่ำเสมอในพฤติกรรมที่แสดงออก

????????????? 6. รักษาคำมั่นสัญญา (Fulfill your commitment)? พยายามทำตามที่ตกลงไว้? ไม่ละเลยจนเสียคำพูด

????????????? 7. รักษาความเชื่อมั่นในตนเอง (Maintain confidence) ??พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ? จนมีความเชื่อมั่นในตนเองทุกเวลา ทุกโอกาส

?????????????? 8. แสดงความสามารถให้ประจักษ์ (Demonstrate ??competency)? หาโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง และแสดงอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ไม่อยู่จะทำอะไร? อย่าทำปนเล่น เพราะจะทำให้นักกีฬาขาดความเชื่อถือ

??????????????? 9. อย่าเบียดบังผลประโยชน์ของนักกีฬา (selfish and? cheating)?? สิ่งใดที่เป็นของส่วนกลาง? เป็นผลประโยชน์ของนักกีฬา? จะต้องทำให้โปร่งใส ชี้แจงได้? ยิ่งไปกว่านั้นบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ของผู้ฝึกสอนเองอาจต้องมอบให้นักกีฬา? เช่น? ผลสำเร็จในการฝึกและการแข่งขัน คำชม เป็นต้นดัดแปลงจาก

http://www.personal.kent.edu/~mhogue/Pof Management.htm? 24 ?มีนาคม? 2553