เชิญร่วม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
เชียนโดย pk เมื่อ 29/06/2011 19:02
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์? ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2011 Olympic Day? เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ข่าวเพิ่มเติม
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์? ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2011 Olympic Day? เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์


1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ในกิจกรรม Olympic Day
3. เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนและชาวไทยทั่วไปเกี่ยวกับ "กระบวนการโอลิมปิก" (Olympic Movement)
4. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย? และเล่นกีฬา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และป้องกันแก้ปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม ดดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ


ดาวน์โหลดใบสมัคร