การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 30
เชียนโดย pk เมื่อ 01/02/2015 11:48
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 30
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม


ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร
ข่าวเพิ่มเติม
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 30
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม


ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร

?ตารางการอบรม

???????.???????????????.

?วันพฤหัสที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?

?08.00 ? 08.30 น.ลงทะเบียน - นางสาวรรณา บุญศรีเมือง - นางสาวพวงเงิน ธนูพันธ์ - นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?

?09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม?
?- คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล/ผู้แทน นากยกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ (รอตอบรับ)
?- ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล?

?09.30 - 10.00.น?
?ประเมินความรู้ก่อนการอบรม - งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน?

?10.00 -10.15 - พัก 10.15 - 10.45 น. กิจกรรมกลุ่ม การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน - วิทยากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล?

?10.45 - 12.15 น. โภชนาการสำหรับนักกีฬา - รศ.กัลยา กิจบุญชู สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล?
?
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวันและเข้าที่พัก?

?13.00 - 15.00 น ความสำคัญของทักษะแบดมินตันต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ - เสรี จินตนเสรี อดีตผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

?15.00 ? 15.15 น. พัก

?15.15 ? 17.45 น. ทักษะ ? เทคนิค การเล่นแบดมินตัน (ฟุตเวิร์ค การจับไม้ ทักษะ 9 อย่าง) - อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ?

?17.45 ? 1815 น. พักผ่อน

?18.15 ? 19.00 น. อาหารเย็น?

?19.00 ? 21.30 น. กลุ่มสัมพันธ์ - (วิทยากรชมรมผู้ฝึกสอน)?


?วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางจรรยา พึ่งโต?

?06.00 ? 07.00 น. รับอรุณ (อบอุ่นร่างกาย การเคลื่อนที่ ที่ใช้กับฟุตเวิร์ค ในกีฬาแบดมินตัน) - อ.เอนก ลุนดาพร / อ.เอกชัย ลุนดาพร?

?07.00 ? 08.00 น. พักผ่อน

?08.00 ? 09.00 น. อาหารเช้า

?09.00 ? 10.30 น. วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา - ดร. วีระพงษ์ บางท่าไม้?

?10.30 ? 10.45 น. พัก

?10.45 ? 12.15 น. บทบาทและจรรยาบรรณผู้ฝึกสอนแบดมินตัน - วินัย เสาองค์

?12.15 ? 13.00 น. อาหารกลางวันและพักผ่อน

?13.00 ? 15.00 น.ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน (การสอนฟุตเวิร์คและการจับไม้) - อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ

?15.15 ? 15.30 น. พักผ่อน

?15.30 ? 18.00 น. ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน(ต่อ) (การสอน หยอด งัด แย็ป รับลูกตบ สวนดาด) - อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ

?18.15 ? 19.15 น. อาหารเย็น

?19.30 ? 21.30 น. ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน(ต่อ)(การสอนเซฟ ตบ ตัด และการสอนแบบผสมผสาน) - อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ


?วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ , 2558

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางจรรยา พึ่งโต

06.00 - 07.00 น. รับอรุณ (การเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา) อ.เอนก / อ. เอกชัย

?07.00 - 08.00 น. พักผ่อน

?08.00 - 09.00 น. อาหารเช้า

?09.00 -10.30 น. หลักการสอนพลศึกษาและกีฬา -รศ. ดรภพรน. ทัศนัยนา

?10.30 - 10.45 น. พัก?

?10.45 - 12.15 น. จิตวิทยาในการสอนกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กขั้นพื้นฐานและระดับแข่งขัน - อ.ประณมพร จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

?12.15- 13.00 น. อาหารกลางวัน

?13.00 -15.30 น. การฝึกนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน และ การพัฒนาสู่ระดับทีมชาติ - พ.อ. ศักดิระพี ทองสาริและคณะ

?15.30 -17.30 น การวิเคราะห์และการเขียนแผนการฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขทักษะนักกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน - อ. ธนะรัตน์ หงส์เจริญ

?17.30 - 18.30 น. อาหารเย็น?

?18.30 ? 21.00 น. หลักการและวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายนักกีฬาในระดับต่างๆ - อาจารย์ถาวร กมุทศรี?

?21.00-21.30 น. ฝึกฝนตนเอง - รศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา / อ.เอนก ลุนดาพร

?วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?

?06.00 ? 08.30 น. ทดสอบทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน - อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ?

08.00 ? 09.00 น. อาหารเช้า?

?09.00 ? 10.30 น. กฏ กติกา และมารยาท ในกีฬาแบดมินตัน - นายพิพัฒน์ จันทร์ไพจิตร กรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมแบดมินตัน?

?10.30 ? 10.45 น. พัก?

?10.45 ? 12.15 น. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ฝึกสอนแบดมินตัน - รศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา

?12.15 ? 13.15 น. อาหารกลางวัน?

?13.15 ? 14.45 น. ทดสอบหลังการอบรมและประเมินผล - งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

?14.45 ? 15.00 น. พัก?

?15.00 ? 16.00 น. อภิปรายและซักถาม - อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี?

?16.00 ? 17.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม - นายกร ทัพพะรังสี อดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ อดีตนากยกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธาน -นายชัยศักดิ์ ทองเดชศรี ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน กล่าวรายงาน
?(เสร็จพิธีการผู้เข้ารับการอบรมและกรรมการจัดอบรมถ่ายรูปร่วมกัน)?

?หมายเหตุ รายชื่อวิทยากรบางท่าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง